Používame sušienky (cookies)

Vážime si vaše súkromie a radi by sme vám oznámili, že táto stránka využíva súbory zvané cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť čo vás zaujíma a vám prinášajú čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť. Pomocou cookies analyzujeme návštevnosť, prispôsobujeme obsah a reklamy podľa vašich potrieb. Návštevou tohto webu súhlasíte s používaním cookies potrebných pre jeho fungovanie. Používanie ďalších typov cookies podlieha vášmu súhlasu, ktorý môžete upraviť v nastavení, kliknutím na tlačítko “Upraviť”.

UPRAVIŤ POVOLIŤ VŠETKO

POVOLIŤ ZVOLENÉ

§ 1 Všeobecné ustanovenia a rozsah platnosti

(1) Nasledovné všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sú záväzné pre všetky zmluvy, dodávky, služby a ostatné úkony medzi prevádzkovateľom internetového obchodu www.mamalebls.sk – Brdy Ventures s.r.o., Kurzova 2412/5, 155 00, Praha 5, Česká republika, IČ: 05481601, zapísaného u Mestského súdu v Praze, spisová značka C 264404 (ďalej už len Mama Labels), a jeho zákazníkmi. Vždy platí práve tá verzia všeobecných obchodných podmienok, ktorá je platná v čase plnenia dohodnutej služby. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa. Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení.

(2) Iné ustanovenia uznáva Mama Labels len v tom prípade, ak sú dohodnuté písomne. Všetky vedľajšie ustanovenia si vyžadujú písomné potvrdenie.

(3) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na budúce obchodné vzťahy s podnikateľmi, bez toho aby sa na ne muselo znova odkazovať. Ak podnikateľ používa protichodné alebo doplňujúce všeobecné podmienky, ich platnosť je týmto v rozpore; stanú sa súčasťou zmluvy, iba ak sme s tým výslovne súhlasili. Prijímame iba objednávky zadávané ústne, telefonicky alebo elektronicky, s prihliadnutím k našim príslušným platným podmienkam.

(4) Dodávateľ Mama Labels  je oprávnený fakturovať svoje služby poštou alebo elektronicky e-mailom.

(5) Doporučujeme, aby boli pri objednávke všetky dáta transakcie spolu so VOP elektronicky uložené a / alebo vytlačené.

Vymedzenie pojmov

Medzi spotrebiteľské zmluvy patrí kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ sa zmluvnými stranami stávajú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcim výrobky alebo poskytuje služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.Spotrebiteľská zmluva je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ sa zmluvnými stranami stávajú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom alebo len spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a ktorá nakupuje výrobky či užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

§ 2 Uzavretie zmluvy a objednávka

(1) Všetky objednávky,ktoré sú podané prostredníctvom internetového obchodu www.fotondo.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom.

(2) Spoločnosť Mama Labels ponúka svojim zákazníkom možnosť nechať si, prostredníctvom svojich internetových stránok na základe podkladov vlastných obrazových dát, zhotoviť obrázky v podobe fotopuzzle a tieto si potom nechať zaslať a tiež k nim získať dané príslušenstvo.

(3) Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

(4) Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

(5) Prezentáciou všetkých služieb Mama Labels v prospektoch, inzerátoch a v internetovej sieti ešte nevzniká záväzná objednávka. Zmluva o objednanom výrobku na objednávku vstupuje do platnosti až potvrdením objednávky, ktoré zasiela Mama Labels elektronickou formou na zákazníkom zadanú e-mailovú adresu.

(6) Spoločnosť Mama Labels je ďalej oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že uzavretie zmluvy porušuje práva tretej osoby, porušuje všeobecne platné zákony či ustanovenia alebo inak vybočuje z podmienok firmy Mama Labels. Spoločnosť Mama Labels v tomto prípade oznámi odstúpenie od plnenia objednávky zaslaním informačného e-mailu.

(7) Objednávky a dodacie adresy mimo Českej republiky a Slovenska nebudú akceptované. V prípade, že kupujúci už zaplatil, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet.

(8) Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Pred potvrdením objednávky je kupujúci vždy informovaný o celkovej a konečnej čiastke k úhrade.

(9) Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho a zmluvu je možné uzavrieť aj v inom pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

§ 3 Informácie o uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy

Upozornenie k nasledujúcemu poučeniu o odstúpení od zmluvy

Upozorňujeme na to, že právo na odstúpenie od zmluvy sa v súlade s platnými právnymi predpismi nevzťahuje na tovar upravený podľa požiadaviek spotrebiteľa nalebo na tovar prispôsobený osobným požiadavkám, ako je napríklad puzzle z fotky alebo iný foto-tovar.

Právo odstúpiť od zmluvy platí len pre spotrebiteľa.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás, Mama Labels, musíte informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je dodržaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Keď odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky uhradené platby vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov súvisiacich s tým, že ste si vybrali iný druh doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame) bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše rozhodnutie o odstúpení od tejto zmluvy. Túto úhradu uskutočníme rovnakými platobnými prostriedkami, aké ste použili na pôvodnú transakciu, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným prostriedkom; v žiadnom prípade sa Vám za túto úhradu nebudú účtovať žiadne poplatky. 

Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy

Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy, ak ide o dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo vyrobeného jasne na mieru.

§ 4 Povinnosti zákazníka

(1) Spracovanie prijatých dát a obrazových materiálov zákazníka prebieha v rámci technicky automatizovaného postupu bez manuálnych kontrôl či úprav prostredníctvom spoločnosti Mama Labels.

(2) Zákazník sám zodpovedá za obsah prenesených obrazových dát. Pri všetkých činnostiach behom prenosu a spracovania dát a obrázkov vrátane ich archivovania sú predpokladané práva zákazníka. Zákazník ručí predovšetkým za to,

- že zaslané predlohy (predovšetkým obrazové a textové dáta), obsahy a materiály neporušujú užívateľské práva a práva ich autorov, právo ochrannej známky, osobné práva alebo iné práva tretích osôb

- že nebudú spoločnosti Mama Labels zaslané žiadne predlohy s podtextom, ktorý oslavuje násilie, hanobí rasu, národ či presvedčenie jednotlivcov alebo skupín, materiály a obsahy s propagandistickými prostriedkami či znakmi a symbolmi protiústavných politických stran alebo hnutí či ich zástupných organizácií alebo návody k trestným činom; ďalej žiadne pornografické predlohy, materiály alebo obsahy, predmety sexuálneho zneužívania a taktiež žiadne diskriminačné výroky a znázornenia vo vzťahu k rase, pohlaviu, náboženskému vierovyznaniu, národnosti, postihnutia, sexuálnym sklonom či veku.

(3) V prípade porušenia podobných zákonov je spoločnosť Mama Labels oslobodená na úkor zákazníka od nároku tretích osôb. Zákazník je taktiež v podobných prípadoch povinný podporovať Mama Labels. Náklady, ktoré týmto vzniknú, je zákazník povinný uhradiť (právne zastúpenie, súdne poplatky, pokuty atď.).

(4) Spoločnosť Mama Labels nemá povinnosť uskutočňovať služby, ktoré by mali za následok porušenie právnych predpisov. Spoločnosť Mama Labels je v týchto prípadoch oprávnená vykonanie služby odmietnuť a od prípadnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ obsah dát zákazníka poruší právne predpisy, spoločnosť Mama Labels si vyhradzuje právo, podať proti tomuto trestné oznámenie.

§ 5 Autorské práva a priznanie licencií

(1) Za obsah prenášaných obrazových dát je zodpovedný sám zákazník. Pri všetkých poskytnutých dátach sú pri spracovaní a archivovaní predpokladané všetky potrebné vlastnícke práva, práva na obchodné známky a ďalšie práva objednávateľa. Za všetky škody vzniknuté možnými porušeniami týchto predpisov je zodpovedný zákazník. Spoločnosť Mama Labels zároveň upozorňuje na to, že v prípade porušenia vlastníckych práv môže byť prostredníctvom tretích osôb od zákazníka vymáhaná náhrada vzniknutých škôd. Zákazník ručí za všetky následky porušenia vyššie uvedených podmienok a oslobodzuje Mama Labels od nároku tretích osôb vymáhať akúkoľvek náhradu od spoločnosti Mama Labels.

(2) Pre uskutočnenie objednávky poskytuje zákazník spoločnosti Mama Labels časove a priestorove neobmedzené práva k poskytnutým dátam, ktoré Mama Labels využije ku dohodnutým a potrebným úkonom. K tomuto patrí akékoľvek ukladanie, množenie či iné podobné spracovanie obrazových a ďalších dát. Toto zahrňuje taktiež prípadné právo poskytnúť dáta tretím osobám za účelom vykonania potrebných služieb.

§ 6 Zaistenie dát, archivácia materiálov

(1) Pri zadaní objednávky se predpokladá, že zákazník svoje dátové predlohy zaistí aj po dobu uskutočňovania všetkých prác a dodania produktu.

(2) Zákazník je povinný nevymazať žiadne obrazové dáta vo svojom zákazníckom profile u spoločnosti Mama Labels až do doby riadneho dodania objednávky. Spoločnosť Mama Labels uchováva sprostredkované dáta za účelom spracovania objednávky, doobjednania alebo vybavenia prípadných reklamácií po dobu 60 dní od okamihu prijatia objednávky. Nárok na uchovanie zákazníkom dodaných dát po vypršaní tejto doby nie je garantovaný.

§ 7 Smernice na ochranu dát

(1) Výklad dátovej ochrany platí iba pre internetové stránky a služby ponúkané spoločnosťou Mama Labels. Neplatí však pre stránky, na ktoré môže táto webová stránka odkazovať. Prosím, dbajte na vyhlásenie o ochrane dát uvedeného na týchto stránkach.

(2) Zákazník je dôkladne oboznámený so spôsobom, rozsahom, miestom, účelom, uchovaním, spracovaním a využitím osobných dát poskytnutých za účelom spracovania objednávky. Zákazník výslovne súhlasí s charakterom, uchovávaním, spracovaním a použitím osobných dát. Pri ich spracovaní je dodržiavaný zákon o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov) a ďalšie všeobecne platné zákony. So všetkými informáciami je nakladané dôverne.

(3) Zákazník disponuje právom kedykoľvek s platnosťou v budúcnosti odvolať svoj súhlas. V prípade odvolania súhlasu je Mama Labels povinná okamžite vymazať všetky osobné dáta, čo však neplatí v prípade, že sa ešte spracúva objednávka zákazníka. V tomto prípade sa osobné dáta vymažú po ukončení objednávky. Ak si to zákazník želá, spoločnosť Mama Labels mu podá informácie o jeho uložených dátach.

(4) Spoločnosť Mama Labels se zaväzuje k tomu, že neposkytne dáta nepovolaným tretím osobám. Dáta sa prípadne poskytnú povolaným tretím osobám (dodávateľom, špedičným spoločnostiam a úverovým inštitúciám) len v rámci vykonania potrebných úkonov (dodanie a prevod platieb). V takýchto prípadoch sa obsah poskytnutých dat obmedzí na potrebné minimum.

(5) Pre uchovanie svojho záujmu je Mama Labels oprávnená nechať si preveriť meno a adresu objednávateľa za účelom zistenia platobnej schopnosti zákazníka prostredníctvom poskytovateľa zodpovedajúcich služieb. So všetkými osobnými údajmi objednávateľa bude nakladané v súlade so zákonnými ustanoveniami.

(6) Pri prihlásení do newsletteru uloží Mama Labels danú e-mailovú adresu prihláseného na reklamné účely a za účelom prieskumu trhu, až kým sa dotyčný neodhlási.

(7) Objednávateľ je upozornený na fakt, že pri prenose dát v internetovej sieti podľa súčasného stavu techniky nemôže byť vylúčená možnosť, že počas prenosu získajú prístup k dátam tretie osoby. Za toto a zároveň za prípadne týmto vzniknuté škody nenesie Mama Labels žiadnu zodpovednosť.

§ 8 Ceny

(1) Všetky uvedené ceny vrátane DPH sú konečné a rozumie sa pod nimi cena za kus, bez nákladov na poštovné a balné. O poštovnom a balnom je zákazník informovaný pred zaplatením a uskutočnením objednávky; poštovné a balné je zvlášť pripísané na účte (faktúre a pod.). Platné sú vždy tie ceny, ktoré sú v platnosti v okamihu uskutočnenia objednávky.

(2) Kupujúci má možnosť sa pred uskutočnením objednávky oboznámiť s tým, ako dlho zostávajú ponuka alebo cena v platnosti.

§ 9 Podmienky platby

(1) Spôsob platby si zvolí zákazník: bankový prevod, prostredníctvom služby PayPal alebo kreditná karta. Spoločnosť Mama Labels si vyhradzuje právo obmedziť možnosti spôsobu platby, z ktorých si zákazník môže vybrať, v závislosti od hodnoty objednávky, miesta dodania alebo iných kritérií. Platba nadobúda platnosť v deň, kedy je pripísaná na účet Mama Labels.

Pri výbere platby prevodom vopred Vám zašleme číslo nášho účtu v potvrdzovacom e-maile. Tovar Vám vyrobíme a odošleme po prijatí platby. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom pripísania splatnej sumy na náš účet.

Ak si vyberiete platbu na dobierku, za tovar zaplatíte v hotovosti alebo kartou u vodiča špedičnej spoločnosti pri doručení.

Z účtu PayPal sa splatná suma strhne pri odoslaní objednávky. Musíte byť registrovaným používateľom spoločnosti PayPal, prihlásiť sa s Vašimi registračnými údajmi a potvrdiť prevod peňazí na náš účet (výnimkou môže byť hostiteľský prístup). Viac informácií získate v priebehu objednávky.

Z kreditnej karty sa splatná suma strhne pri ukončení objednávky.

(2) V prípade nákladov, ktoré spôsobil zákazník (napr. pri problémoch s bankovým prevodom atď.), je zákazník povinný uhradiť všetky vzniknuté náklady v plnom rozsahu. Spoločnosť Mama Labels si vyhradzuje právo, previesť prípadné bankové poplatky na účet zákazníka.

(3) Ak nebude v priebehu 30 dní od uzavretia zmluvy podľa § 2 týchto VOP prevedený daný finančný obnos na (v potvrdení objednávky) uvedený bankový účet, tak si Mama Labels vyhradzuje právo objednávku stornovať a od zmluvy odstúpiť.

(4) V prípade omeškania platby zo strany zákazníka o 30 dní od doručenia účtu, je Mama Labels oprávnená účtovať si úroky z omeškania ve výške 5% nad základnú úrokovú mieru p. a. Pokiaľ by sa naviac preukázalo spôsobenie ďalších škôd na základe oneskorenej platby, môžu sa tieto taktiež vyžadovať.

(5) Spoločnosť Mama Labels je oprávnená pri vymáhaní platby obrátiť sa na dôveryhodnú tretiu osobu. Spoločnosť Mama Labels tak môže pri vymáhaní oneskorených platieb využiť služby inkasných kancelárií a podobných zariadení a odovzdať im potrebné dáta a informácie za účelom uzavretia platobného procesu. V prípade zapojenia tretej osoby do platobného procesu je platobný proces považovaný za ukončený až v okamihu, kedy je obnos podľa zmluvy poskytnutý danej tretej osobe a táto s ním môže bez obmedzenia nakladať.

(6) Objednávky ako aj akékoľvek ďalšie služby uskutoční Mama Labels len v prípade, že neexistujú žiadne nedoplatky z predchádzajúcich zmlúv. Prichádzajúce platby budú najskôr vynakladané na otvorené pohľadávky, úroky a náklady, a to podľa časového poradia splatnosti.

§ 10 Nepríspustné spôsoby vyúčtovania, zadržovacie právo

(1) Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu.

(2) Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

§ 11 Dodacie podmienky

(1) Firma Mama Labels zašle tovar po prijatí platby čo najrýchlejšie. Termíny odoslania tovaru sú v rozmädzí 4 – 7 pracovných dní. Vo výnimočných prípadoch môžu byť písomne alebo e-mailom záväzne prisľúbené. Každé dodanie je podmienené tým, či je Mama Labels včasne a náležite zásobovaná.

(2) Čiastočné dodávky od Mama Labels sú prípustné a platné ako samostatné dodávky.

(3) V prípade, že oneskorenie dodávok je spôsobené dôvodmi, ktoré Mama Labels nemohla ovplyvniť (napr. vyššia moc, zavinenie tretích osôb atď.), sa lehota dodania primerane predĺži. Zákazník je o tom okamžite a náležite informovaný. Počas doby oneskorenia, ktorú nezavinila Mama Labels, sa doba oneskorenia nepripisuje Mama Labels. Ak trvajú príčiny oneskorenia dlhšie ako štyri týždne, je každá zo strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Už prevedené platby budú v prípade oprávneného odstúpenia od zmluvy vrátené.

§ 12 Prevzatie tovaru

(1) Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu, a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápisnicu s doručovateľom. Ak zistí zákazník poškodenie alebo iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa predajne.

(2) Ak je kupujúci spotrebiteľ, odporúčame tiež vyššie uvedený postup dodržať, predíde sa tým prípadným komplikáciám. Ak však kupující spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu.

(3) V tomto prípade musí zákazník bezodkladne (e-mailom) informovať Mama Labels, aby mohla voči dodávateľovi brániť svoje i zákazníkove práva.

(4) Rovnako skryté vady musia byť v nezávislosti od prípadného nároku na odškodnenie nahlásené Mama Labels okamžite po ich zistení, aby mohli byť chránené práva firmy Mama Labels i zákazníka voči možnému pochybeniu zo strany tretích osôb.

§ 13 Výhrada vlastníckeho práva

(1) Dodaný tovar zostáva vo vlastnícve firmy Mama Labels až do okamihu splnenia podmienok vyplývajúcich zo zmluvy.

(2) Ak sa zákazník omešká s platbou, vyhradzuje si Mama Labels právo odstúpiť od zmluvy a požadovať od zákazníka prípadnú náhradu škody. Vlastnícke právo na kupujúceho prechádza až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

(3) K ďalšiemu predaju je zákazník oprávnený len pri riadnom obchodnom postupe. Zákazník postupuje týmto svoje požiadavky vyplývajúce z ďalšieho predaja tovaru Mama Labels. Spoločnosť Mama Labels týmto príjma toto postúpenie.

(4) Pri spracovaní tovaru, ktorý dodala Mama Labels nachádzajúci sa v jej vlastníctve, sa firma Mama Labels pokladá za výrobcu a vyhradzuje si vlastnícke právo na tento tovar v každom okamihu jeho spracovania. Ak sa na spracovaní podieľa tretia osoba, tak je vlastníctvo Mama Labels obmedzené na čiastočné vlastníctvo vo výške hodnoty vyhradeného tovaru.

§ 14 Záväzky a ručenie

(1) Spoločnosť Mama Labels ručí s výnimkou ublíženia na tele a zdraví a porušenia zásadných povinností vyplývajúcich zo zmluvy len za škody, ktoré sú spôsobené zámerne alebo z nedbanlivosti. Toto platí pre nepriame nasledovné škody ako ušlý zisk, nemožnosť užívať veci alebo nehmotné škody. Ručenie je obmedzené na výšku priemerných škôd typických pre podobné zmluvy. Obmedzenie zodpovednosti platí analogicky taktiež v prospech spolupracovníkov a poverených osôb Mama Labels.

(2) Údaje, znaky, vyobrazenia, technické dáta, údaje o hmotnosti, rozmeroch alebo službách na internetových stránkách, v prospektoch, katalógoch, obežníkoch, inzerátoch alebo cenníkoch majú výlučne informačný charakter. Vzhľadom na druh a rozsah dodávky sú rozhodujúce údaje uvedené v objednávke a v potvrdení o zákazke.

(3) U tlačiarenských produktov sa nedajú vylúčiť výrobné a tlačové nepatrné odchýlky vo farebných tónoch, v rozmeroch alebo vo formáte, tak isto ako v kvalite materiálu alebo povrchovej úprave. Odchýlky podobného charakteru neoprávňujú na reklamácie. Za závadu sa ďalej nepovažuje, ak je horšia kvalita výrobku spôsobená nedostatočnou kvalitou obrazových dát, ktoré sprostredkoval zákazník (napr. rozlíšením pôvodného obrazového materiálu).

(4) Spoločnosť Mama Labels sa snaží udržovať internetové stránky neustále v prevádzke. Spoločnosť Mama Labels však nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody či chyby, ktoré vzniknú zákazníkovi na základe dočasnej nedosiahnuteľnosti internetových stránok alebo v prípade iných technických problémov. Spoločnosť Mama Labels zároveň nezodpovedá za stratu alebo poškodenie dát počas zasielania dátových nosičov zákazníkom poštou či elektronickou formou. Dodané dáta (ani dátové nosiče či prenesené dáta) nepodliehajú zo strany Mama Labels žiadnej kontrolnej povinnosti. Toto neplatí pre spracovanie evidentne nečitateľných dát. Pri dátových prenosoch je zákazník povinný používať najnovšiu techniku a zodpovedajúci ochranný antivírový software.

(5) Za závady je možné považovať len tie technické chyby, ktorých sa možno pri súčasnom stave techniky vyvarovať, nie však z pohľadu osobného vkusu. Drobné technické odchýlky od originálnych dát (predovšetkým orez obrázku či farba tlače) na doručenom tovare sú prípustné a nepredstavujú žiadne závady v prípade, že sa pohybujú v bežnom rozsahu a zmluvný účel tým nie je závažne obmedzený. Obrázky, ktoré sú orezané, sa môžu minimálne odlišovať svojou veľkosťou od plánovanej veľkosti, avšak nie výrazne. Drobné, obvyklé farebné rozdiely v tlači sa taktiež môžu vyskytnúť v prípade, že zákazníkov monitor pracuje s iným farebným alebo hĺbkovým rozlišením alebo nie je dostatočne kalibrovaný. Reklamácie, dobropisy alebo náhradná tlač je v týchto prípadoch vylúčená, okrem prípadov, keď sa odchýlky pohybujú mimo rámca bežných rozdielov.

§ 15 Rozpor s kúpnou zmluvou

(1) V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

(2) To neplatí, ak kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

(3) Rozporom s kúpnou zmluvou sa rozumie najmä, že predávaná vec nemá kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že nezodpovedá požiadavkám právných predpisov, nie je k tomu v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a nezodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

 § 16 Reklamácia a jej uplatnenie

(1) V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má kupujúci, v závislosti na povahe tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:

vada odstraniteľná - právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru, v prípade nemožnosti tákéhoto postupu má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo od zmluvy odstúpiť,

vada neodstraniteľná brániaca riadnemu užívaniu tovaru - právo na výmenu vadného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

vady odstraniteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane brániac riadnemu užívaniu tovaru - právo na výmenu vadného tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy,

vady neodstraniteľné, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci - právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

(2) Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú na e-mailovú adresu prevádzkovateľa [email protected],

(3) O reklamácii sa rozhodne ihneď, v zložitejších prípadoch do troch dní. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, nejneskôr do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ se predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty pre vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy.

(4) V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň spotrebiteľ nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predajca nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

(5) Pri objednávkach uskutočnených podnikateľom, ktorý objednáva tovar za účelom jeho využitia pre svoju živnostenskú alebo samostatnú podnikateľskú činnosť, platí súčasne nasledujúce ustanovenie: Závady, ktoré nie sú zjavného, alebo na prvý pohľad viditeľného charakteru, musia byť po odhalení ohlásené do premlčacej lehoty, teda po dobu jedného roku od doručenia tovaru. Pre obchodníkov platia súčasne právne predpisy a normy podľa obchodného zákonníka.

§ 17 Riešenie sporov online

Európska komisia pripravuje platformu pre riešenie sporov online („platforma OS“). Platformu OS si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Naša spoločnosť sa v súčasnej dobe nezúčastňuje na ponúkaných postupoch pre mimosúdne riešenie sporov, to znamená, že on-line platforma pre riešenie sporov nemôže byť v súčasnej dobe použitá zákazníkmi našej spoločnosti.

§ 18 Záverečné ustanovenia

(1) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

(2) Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok vstupujú do platnosti dňa 01.01.2020. Zmeny obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú vyhradené.

(3) Pri neplatnosti jednotlivých ustanovení sa snažia obe zúčastnené strany dosiahnuť iné nové platné dohody, ktoré sa budú čo najviac približovať hospodárskemu účelu predchádzajúcich neplatných ustanovení.

(4) V prípade, keď je zákazníkom obchodník alebo právnická osoba a má v dobe uzavretia zmluvy bydlisko v zahraničí alebo bydlisko nie je v dobe vznesenia sťažnosti známe, je stále miestom plnenia a sídlom súdu sídlo Mama Labels.

Obchodné vzťahy medzi Mama Labels a zákazníkom podliehajú právu Českej republiky, okrem Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG). Toto právo voči spotrebiteľovi sa použije len vtedy, ak zbavuje spotrebiteľa ochrany zaručenej zákonnými ustanoveniami práva krajiny, v ktorej má zvyčajné bydlisko.

Ak má zákazník bydlisko na Slovensku, môže uplatniť právo voči Mama Labels v mieste jeho bydliska.